+48 888 888 436
+48 888 888 437

Bezpieczne płatności

Top movers

Regulamin strony internetowej

§1.   Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 3. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
 • urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
 1. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2.   Zamawianie usług

Strona internetowa nie umożliwia zamawiania usług.

 

§3.   Formularz kontaktowy

 1. Usługodawca udostępnia podstawową funkcjonalność, jaką jest formularz kontaktowy.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Strony internetowej, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 

§4.    Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
 3. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 4. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 

§5.    Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.

 

§6.   Warunki licencyjne dotyczące zawartości Strony internetowej

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Strony internetowej nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Strony internetowej, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa, projekt graficzny, struktura, kod źródłowy lub skompilowany Strony internetowej, strony internetowe służące do jej obsługi oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Strony internetowej, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Strony internetowej ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Strony internetowej i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Strony internetowej i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Strony internetowej i powiązanych z nią utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Strony internetowej.
 6. Publikując w obszarze Strony internetowej dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze Strony internetowej, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony internetowej.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Strony internetowej lub za jej pośrednictwem, treści:
 • bezprawnych,
 • mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
 • naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
 • powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§7.    Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na Stronie internetowej.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze Strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

§8.    Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy usługi,
 • korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§9.    Definicje użyte w regulaminie

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Strony internetowej.

Strona internetowa to strona internetowa, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: syzan.com/pl.

Usługodawca to TMR COMPLETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Williama Heerleina lindleya 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853980, NIP: 7010807133 oraz REGON: 369646727, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 888 888 436 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@topmovers.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.